kelder_bouwen

Verbouwing met nieuwe kelder 80m², Amsterdam.

Bouwbegeleiding met de SouterrainArchitect

Omdat KING is een Architect zoals een Projectleider kan ik voor ontwerpen van KING bouwbegeleiding ook uitvoeren. Maar u kunt in plaats van de Bouwbegeleiding voor Bouwinspectie kiezen, waarin ik het bouw tijdens de uitvoering inspecteren.

Als bouwbegeleider heb ik de volgende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

  • Het vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken die de uitvoering van het werk betreffen, tenzij anders is overeengekomen in het uitvoeringscontract.
  • Het behartigen van de belangen van de opdrachtgever.
  • Het leiden van de bouwvergaderingen waarbij de notulen, onder verantwoordelijkheid van de bouwbegeleider worden vervaardigd.
  • Het erop toezien dat het werk binnen de gestelde tijd wordt gerealiseerd aan de hand van de door de aannemer opgestelde en door de opdrachtgever goedgekeurde planning en werkschema's.
  • Het voeren van overleg met de opdrachtgever ten aanzien van normaal gebruikelijke onderwerpen.
  • Het beoordelen van en adviseren over aanbiedingen voor meer- en minderwerk, stelposten en verrekenbare hoeveelheden.
  • Het controleren en adviseren ten aanzien van de bouwtermijnen en de eindafrekening.
  • Het voeren en/of controleren van de benodigde correspondentie behorende bij de bouwbegeleiding.

De bouwbegeleider is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van zijn taken. Hij ziet erop toe dat het gewenste kwaliteitsniveau van het bouwwerk wordt gehaald, dat de opdrachtgever goed wordt geïnformeerd en dat er een goede bouwadministratie wordt gevoerd.

De bouwbegeleider is verantwoording verschuldigd aan de opdrachtgever, tenzij anders wordt overeengekomen.

Amsterdam Kelder Architect | Bouwbegeleiding